I. pillér: Természeti és kulturális örökség védelme

A térség természeti környezetének meghatározói a Körösök, a holtágak, és a védett területek. Ezek egyszerre képeznek zöldfolyosó-rendszert és biztosítanak a lakosság számára rekreációs potenciált. A térség nagyszámú ritka és védett fajjal rendelkezik. A mozaikos tájat füves és vizes élőhelyek, erdők, puszták, rétek és mezőgazdasági hasznosítású gyepek alkotják. Kiemelkedő jelentőségűek a Körös folyók által évezredek alatt kialakított geomorfológiai képződmények: a holtmedrek, a lefűzött morotvák, az időszakos vízellátású erek. Kiemelt feladat a kiterjedt pannon szikes sztyeppek, puszták és a még meglévő mocsármaradványok, továbbá a fellelhető természetes és természetközeli keményfás ligeterdők védelme. A régi folyómedrek környékén az ott kialakult pusztai területeknek, az egykori löszpuszták maradványainak, valamint a Körös-ártér értékeinek megóvása tekinthető elsődlegesnek. A potenciális természetes növénytakaró nyomai nagyon kis területen tanulmányozhatók a térségben, mert azt az intenzív tájhasználat egységes arculatú, a szántóknak helyet adó kultúrsztyeppé formálta. A Körösök völgye vízrendezése során végbement változások eredményeként a mezőgazdaság a tájat másodlagosan átalakította, a legtöbb területet elhódította. Az egykori természetes erdős sztyepp megmaradt foltjai ma már védett területek, ezért kiemelt feladat e területek bővítése. A Körösök völgye vizes élőhelyeinek fontos szerepe van a nemzetközi madárvonulásban is. A Körösök völgye sajátos épített, történelmi és kulturális tájértékeket fűz fel. A művelődési lehetőségek, a kulturális hagyományok, a népszokások és a hagyományos vidéki életmód az itt élők, illetve ide látogató vendégek számára is különleges élményeket szolgáltathatnak. Egyre inkább elengedhetetlen a térségre jellemző kulturális sajátosságok feltárása, az egyedi vonások erősítése és a kulturált életvitel feltételeinek megteremtése is. Az épített örökségünk megőrzése esszenciális történelmünk megismerése és gyökereink megtalálása tekintetében. Őseink által létrehozott épületek, kastélyok, parkok, templomok és mindazon objektumok, amelyek a régmúlt társadalmak életéről tesznek tanúbizonyságot csakis hosszú távú fenntartásuk révén válhatnak a következő generációk számára is értékmegőrzővé.

A Körösök völgye tájértékeinek integrációs szemléletben történő védelme három feladatcsoporton keresztül valósul meg:

  • Értékmeghatározás, értékmérés.
  • A meglévő természetes és épített értékek védelme
  • A károsodott vagy tönkrement értékek rekonstrukciója.

A Körösök Völgye Natúrpark létrehozásának nem csak a természeti, de a kulturális és történelmi, valamint az épített értékeink megőrzése is kiemelt célja. Csak ilyen komplex értékmegőrzés és –fejlesztés mellett képzelhető el, egy koherens, az előnyöket mindenki által kihasználható, ugyanakkor látványos és vonzó térségfejlesztés. A tevékenységgel növelhető a lakosság identitás tudata, ugyanakkor nem csak a helyiek, de az ide érkező vendégek érzelmi kötődése is erősebbé válik.

Általános célok

  • A táj természeteshez közeli állapotának megőrzése és javítása,
  • A biodiverzitás megőrzése és növelése
  • Ökológiai hálózat teljessé tétele, bővítése.
  • Az egyedi tájértékek megőrzése
  • Épített, művi értékek védelme, fenntartása
  • Kulturális értékek megőrzése és átörökítése
  • Történelmi múlt emlékeinek megőrzése